ရခုိင့္သယံဇာတ ခြဲေဝသုံးစြဲခြင့္အတြက္ မုိင္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ကြာေဝးသည့္ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ပြဲ

By Admin | Posted on November 23, 2016 | Also posted in Photo Essay | |

496 Views

ရခုိင့္သယံဇာတ ခြဲေဝသုံးစြဲခြင့္အတြက္ မုိင္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ကြာေဝးသည့္ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ပြဲ

Comments

comments

Root Agency