၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထုတ္ အတြဲ (၂)၊ အမွတ္ (၁) ထြက္ရွိ

By Admin | Posted on February 2, 2017 | Also posted in Uncategorized | |

362 Views

small cover

 

#ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ပထမဦးဆုံး သတင္းမဂၢဇင္း……. “The Root Magazine” ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထုတ္ အတြဲ (၂)၊ အမွတ္ (၁) တြင္
———————

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ပါတီတြင္း ႏုိင္ငံေရးႀကံ့ခုိင္မႈအေနအထားမ်ား အပါအဝင္ ပါတီသစ္အျဖစ္ တည္ေထာင္လာသည့္ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၏ လားရာလမ္းေၾကာင္းတုိ႔ကုိ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္ႏွင့္အတူ ANP ၏ ႏုိင္ငံေရးပါဝါတုိ႔ ဘာေၾကာင့္ က်ဆင္းလာခဲ့ရသနည္းတုိ႔ကုိ ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအျပင္ ႏုိင္ငံသားျပဳမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြင္း ရႈပ္ေထြးေနသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ ေလ့လာတင္ျပခ်က္မ်ား၊ ျပည္နယ္၏ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား မေအာင္ျမင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား၊ နယ္စပ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာသစ္တုိ႔၏ အလားအလာမ်ားကုိ ေလ့လာတင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း သက္ငယ္မုဒိန္းမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ အသိပညာေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အားနည္းခ်က္တုိ႔အေပၚ ဆန္းစစ္တင္ျပခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး စေသာ သတင္း၊ သတင္း သုံးသပ္ခ်က္၊ ေလ့လာတင္ျပခ်က္မ်ားတုိ႔ကုိ
ေကာင္းမြန္သည့္ စကၠဴ အရည္အေသြး၊ ဆန္းသစ္သည့္ အျပင္အဆင္မ်ားႏွင့္ အတူ ရခုိင္ျပည္နယ္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားလက္ထဲသုိ႔ စတင္ျဖန္႔ခ်ီေနပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Comments

comments

Root Agency