“ျပည္ေထာင္”ဆုိသည္မွာ

By Admin | Posted on June 27, 2018 | Also posted in Opinion | | Tagged , , , |

546 Views

ေတာ္ဝင္ႏြယ္ ေရးသားသည္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၈) ရက္မွ (၁၂)ရက္ေန႔ထိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရခုိင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မူ၀ါဒေရးရာႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ (Arakan National Stakeholder Consultation Meeting) တစ္ခုကုိ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) မွ ကမကထျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆုိပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရခုိင္အမ်ဳိးသားကုိယ္စားျပဳ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လူထုအဓိက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ ရခုိင္မ်ဳိးႏြယ္စု ပါတီမ်ားႏွင့္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ တသီးပုဂၢလမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္တုိ႔အရ “ရခုိင္ျပည္ေထာင္” ဆုိသည့္ ေ၀ါဟာရႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုံမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဆဲေရး ေျပာဆုိမႈမ်ား အပါအ၀င္ ပြဲက်င္းပေရးအဖြဲ႔တြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူ အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ဂုဏ္သိကၡာ ညွဳိးႏြမ္းေအာင္ လုပ္ႀကံမႈ (character assassination) ပုံစံမ်ဳိး တုိက္ခုိက္မႈမ်ားထိ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း မိမိတုိ႔၏ တန္ဖုိးကုိ ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည့္ ပုံစံမ်ဳိး ျပက္ရယ္ျပဳၾကသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ “ရခုိင္ျပည္ေထာင္” ဆုိသည့္ စကားစုက အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မေက်မခ်မ္းျဖစ္စရာ ရွိေနရသည္ကုိ ေစာေၾကာၾကည့္ရာ ေ၀ါဟာရအေျခခံအေပၚ မရွင္းလင္းသည္ထက္ အယူအဆပုိင္း ဆုိင္ရာတြင္ ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ တခ်ဳိ႕ က “ရခုိင္ျပည္ေထာင္” ဆုိသည္ကုိ “ရခုိင္ႏုိင္ငံ” အေျခခံရႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ ၾကည့္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕က ေ၀ါဟာရ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ မရွင္းသည့္အေျခခံမွ ေျပာဆုိၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဤအျခင္းအရာကုိ ဘာသာေဗဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံ ရႈေတာင့္ႏွစ္ခုမွ တင္ျပၾကည့္ပါမည္။

 

web 1

လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ ျမန္မာစာကုိ ရခုိင္စာဟု ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ရခုိင္ဘာသာေဗဒ အေျခခံကုိ တင္ျပပါမည္။ အက်ယ္ကုိ သိပၸံနည္းက် သုေတသနျပဳစုထားခဲ့ေသာ ဆရာႀကီးဦးစံသာေအာင္၏ ရခုိင္အကၡရာ ဆင္းသက္လာပုံ စာအုပ္တြင္ ရႈပါ။ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ ရခုိင္စာကုိ ျမန္မာမူ ျပဳထားသည့္မူျဖင့္ အစုိးရပညာေရး (Formal Education) တြင္ အုပ္စုိးသူ လူတန္းစားမ်ားက ခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ရခုိင္ထီးနန္းပ်က္သုဥ္းကာ ရခုိင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆုံးၿပီး ၁၇၈၄ ေနာက္ပုိင္းမွ ယေန႔ထိတုိင္ မိမိတုိ႔ မိခင္ဘာသာစကားကုိ တရားဝင္ ေလ့လာ သင္ၾကားခြင့္ မရရွိသည္မွာ မ်ဳိးဆက္ (၅)ဆက္ေျမာက္ခန္႔ ရွိေနၿပီဟု ဆုိရေပမည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ရခုိင္စာကုိ ျမန္မာမႈျပဳမူျဖင့္ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္လာသည့္ မ်ဳိးဆက္မ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း ကူးလူး ဆက္ဆံေရးတြင္ အခက္အခဲ မရွိလွ။ အျပည့္အ၀ ေခ်ာ့ေမြ႔မႈ မရွိလွေသာ္လည္း အဆင္ေျပသည့္ အေနအထားဟု ဆုိရေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “သဒၵါမႏုိင္ ရခုိင္ေမး၊ ရရစ္မသိ ရခုိင္ႏွင့္ညွိ” ဟူ၍ပင္ ျမန္မာမွာ ဆုိရုိးရွိေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ျမန္မာတြင္ “ေရးေတာ့ အမွန္၊ ဖတ္ေတာ့ အသံ” ဆုိသည့္မူ၊ ရခုိင္တြင္ “ေရးေတာ့လည္း အမွန္၊ ဖတ္ေတာ့လည္း အမွန္” ဆုိသည့္မူျဖင့္ မိမိတုိ႔ မူရင္းမိခင္ ဘာသာစကားကုိ ပုိမုိတိက် မွန္ကန္စြာ ေလ့လာ သင္ယူၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လက္ရွိျမန္မာစာကုိ ရခုိင္စာဟု ခံယူခ်က္ ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ ခံစားတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

“ျပည္ေထာင္” ဆုိသည္မွာ စကားလုံး ၂ လုံးျဖစ္သည္။ “ျပည္” ႏွင့္ “ေထာင္” ကုိ တြဲသုံးထားသည္။ အစုိးရ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာစာအဖြဲ႔ ဦးစီးဌာနမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယအႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္ ျမန္မာ အဘိဓာန္တြင္ “ျပည္” ကုိ “ေရွးေခတ္မင္းေနၿမဳိ႕ေတာ္၊ ႏုိင္ငံ၊ တုိင္းျပည္။” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ေထာင္” ကုိ “ထူေထာင္သည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း အနက္ဖြင့္ဆုိျပထားသည္။

web 2

 

၂၀၁၅ ခု၊ ေမလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ ရခုိင္သမုိင္းသုေတသီ ဦးေအာင္လွသိန္း ျပဳစုသည့္ ရခုိင္သုတ အဘိဓာန္တြင္ “ေထာင္နယ္” ကုိ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္မွာ “ရခုိင္အခ်ဳိ႕အရပ္တုိ႔တြင္ ေရွးမူမပ်က္ ယခုတုိင္ ရွိေနၿပီး ရပ္ရြာဆယ္ခုုမွ်ေလာက္ပါသည့္ ေဒသအေရးကုိ စုေပါင္းေျဖရွင္းရသည့္ဓေလ့ ျဖစ္သည္။ ေရွးအခါက အိမ္ေျခတစ္ေထာင္ရွိေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေထာင္ပုိင္မင္းက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္။ ေထာင္ဘုရားပြဲဟု ရွိခဲ့သည္။” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၀၁၇ ခု၊ ၾသဂုတ္လထုတ္ ရခုိင္သမုိင္းသုေတသီ ဦးေအာင္လွသိန္း၏ “ရကၡမွန္ဖူး ေရႊေျမာက္ဦးႏွင့္ ေလ့လာခ်က္မ်ား Mrauk-U The Pride of Arakan & Its Studies” စာအုပ္တြင္ ေျမာက္ဦးေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပရာ၌ “ျပည္ေထာင္” ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသုိ႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “တုိင္းျပည္ၿမဳိ႕ ရြာမ်ားကုိ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးတုိ႔ လက္ထပ္ၿပီးလွ်င္ ၎တုိ႔ကုိ တတည္ (အိမ္)ေထာင္ဟု ေခၚသည္။ ဆယ္တည္ေထာင္လွ်င္ တစ္ရပ္၊ ဆယ္ရပ္သည္ တစ္ရြာ၊ ဆယ္ရြာ တစ္ၿမဳိ႕ / တစ္ေထာင္ / တစ္ကၽြန္း၊ ဆယ္ၿမဳိ႕သည္ တစ္ခြင္၊ ဆယ္ခြင္သည္ တစ္တုိင္း၊ ဆယ္တုိင္းသည္ တစ္ျပည္ျဖစ္သည္။ ဆယ့္ႏွစ္ျပည္ဆုိ္လွ်င္ ပူရျပည့္ (စံမီ)တုိင္းျပည္ဟု သတ္မွတ္သည္။”ဤအခ်က္မွာ ရခုိင္-ျမန္မာပ႑ိတ္ ဦးဦးသာထြန္းမွ ေျပာၾကားခ်က္ဟုလည္း မွတ္သားရပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ “ရခုိင္ျပည္ေထာင္” ဟုေခၚဆုိရာဝယ္ ဘာသာေဗဒအေျခခံရႈေတာင့္မွ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မရွိဟု ယူဆရပါသည္။

“ျပည္ေထာင္” ဆုိင္ရာေဝါဟာရႏွင့္ တုိက္ရုုိက္ သြယ္၀ုိက္ဆက္စပ္ေနေသာ တျခားေ၀ါဟာရမ်ားမွာ “ျပည္နယ္” ၊ “ႏုိင္ငံ” ဟူ၍ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)အရ “ျပည္နယ္” ဟူ၍ သတ္မွတ္ ထားပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ “ျပည္နယ္” ကုိ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအလုိက္ျဖစ္ေစ၊ ပထ၀ီ နယ္နမိတ္ အလုိက္ျဖစ္ေစ ပုိင္းျခားထားေသာေဒသ”ဟု အနက္ဖြင့္ဆုိျပထားပါသည္။

အဆုိပါ ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ပင္ “ႏုိင္ငံ” ကုိ အနက္ဖြင့္ထားသည္မွာ “ဘုရင္တစ္ဦးတည္း သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ တစ္ဖြဲ႔တည္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ နယ္ေျမအပုိင္းအျခား။ တစ္စုံတစ္ဦး တစ္စုံတစ္ရာ၏ လႊမ္းမုိးရာ နယ္ပယ္။ ျပည့္၀ေသာ။ သာလြန္ေသာ။” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုအမည္ခံ တုိင္းျပည္ကုိ “ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္” ဟု ေခၚေ၀ၚသည္။ “ႏုိင္ငံေတာ္” ဟူ၍ သုံးႏႈန္းထားပါသည္။ အဆုိပါျမန္မာ အဘိဓာန္တြင္ “ေတာ္” ကုိ “ျမင့္ျမတ္ေသာ” ဟု အနက္ဖြင့္ထားပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ခန္႔ျငားထည္၀ါမႈ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈကုိ ေဖာ္က်ဴးလုိသည့္ သေဘာျဖင့္ “ႏုိင္ငံေတာ္” ဟု ပူးတြဲေခၚေ၀ၚပုံရသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ အေတြးနယ္ ဆန္႔ၾကည့္လွ်င္လည္း “ေတာ္” မွာ အင္ပါယာကဲ့သုိ႔ သေဘာေဆာင္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ “Imperial State” ကုိ ေဖာ္ညႊန္းလုိသည္ဟု လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမဳိ႕ေတာ္အမည္ “ေနျပည္ေတာ္” ၌ ျမန္မာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္က ဘုရင္စစ္သူႀကီး ရုပ္ထုႀကီးမ်ား စုိက္ထူထားပုံႏွင့္ အုပ္စုိးသူလူတန္းစားတုိ႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထား ျပဳမူက်င့္ႀကံ ေနထုိင္ၾကပုံမ်ားက သက္ေသထူေနသည္။ ဤသည္မွာ ဘာသာေဗဒအေျခခံရႈေတာင့္မွ “ျပည္ေထာင္” ဆုိင္ရာေ၀ါဟာရႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စကားလုံးမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ေဟာင္း) သန္းေရႊ ေနျပည္ေတာ္၌ အေလးျပဳခံယူေနပုံ Postcard: Naypyidaw - TIME

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ေဟာင္း) သန္းေရႊ ေနျပည္ေတာ္၌ အေလးျပဳခံယူေနပုံ Postcard: Naypyidaw – TIME

 

ႏုိင္ငံေရး အေျခခံရႈေတာင့္မွ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ယေန႔ မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာ တုိင္းျပည္နယ္နိမိတ္ကုိ “ျပည္ေထာင္စု” ဟု အသြင္ သ႑ာန္အရ သမုတ္ထားသည္။ ဂ်ပန္၊ ၿဗိတိသွ် ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ့တုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္မွ ျပည္ေထာင္စုသ႑ာန္ကုိ ပုံေဖာ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ့တုိ႔ လာေရာက္ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မျပဳလုပ္မီ ယခုျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔၀င္မ်ား အားလုံးသည္ သီးျခားစီ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္မ်ားအျဖစ္ ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးယူၿပီးေနာက္မွာ ျပည္ေထာင္စုဟူ၍ ေခၚတြင္ကာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Union အျဖစ္ (Union of Burma) ဟု အုပ္စုိးသူလူတန္းစားတုိ႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ / ဥေရာပျပည္ေထာင္စု (European Union – EU) ကဲ့သုိ႔ သီးသန္႔ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵ (Free Will) အေလ်ာက္ လာေရာက္ ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္းျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ တုိင္းျပည္ အုပ္စုိးသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤအႏွစ္သာရကုိ မေဖာ္ေဆာင္ဘဲ အတင္းအဓမၼ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသျဖင့္ အုပ္စုိးသူလူတန္းစားႏွင့္ လြတ္ေျမာက္လုိသူမ်ားအၾကား ယေန႔ထိတုိင္ စစ္ခင္းေနၾကရၿပီး၊ အနိဌာရုံမ်ားႏွင့္အတူ တုိင္းျပည္မွာ ဘက္ေပါင္းစုံက ခၽြတ္ၿခဳံက်ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္က ခ်မ္းသာ၍ လူထုက ဆင္းရဲေနရျခင္းသည္ အုပ္စုိးလူတန္းစားမ်ား၏ မွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တုိ႔ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ စနစ္အမွားကုိ လူမ်ဳိးေရးအေျခခံျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈႏွင့္ အာဃာတမ်ား တုိးပြားေစေသာ လူမ်ဳိးေရးအေျခခံ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားမွာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရခက္ခဲေသာအရာမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ့သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အထင္အရွားျပသထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဤပုံစံျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးက ခရီးဆက္ေနသည္ဟု ဆုိရမည္ပင္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အစစ္အမွန္ “ျပည္ေထာင္စု” ကုိ တည္ေဆာက္လုိလွ်င္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ “ျပည္ေထာင္” မ်ားကုိ စုစည္းသည့္ မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ လာေရာက္ပူးေပါင္းေသာ (Coming Together) “ျပည္ေထာင္စု” ပုံစံျဖစ္ရမည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ သက္ဆုိး ရွည္ေစသည့္ အတင္းအဓမၼ ဆြဲစီးထားေသာ (Holding Together) ပုံစံ မျဖစ္ရ။ ဤအေျခခံမွေန၍ “ျပည္ေထာင္” ဆုိသည္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ကာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Related Post

Comments

comments

Root Agency