လတ္တေလာ ရခုိင္ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ စစ္ေတြလူထု စုေဝး

800 Views

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆-၂၇ ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံမ်ားတြင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ရွိ ကုလသမဂၢ UN ႐ုံး အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း သုံးဒါဇင္ခန္႔မွာ ေဒသခံ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စီးနင္းဖ်က္ဆီးမႈကုိ ခံခဲ့ၾကရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အား ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၁၃ (ခ) ပါအတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက စစ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရး အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္ရန္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ ဦးေဆာင္ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၄ ခုက “ဇူလုိင္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္တစ္ တစ္ႀကိမ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္” စုစုေပါင္း ႏွစ္ၾကိမ္ တိတိ ေတာင္းဆုိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

more...

By Admin | Posted on August 6, 2017 | Also posted in Border, News, North Rakhine, Politics | | Tagged , , , , | Comments Off on လတ္တေလာ ရခုိင္ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ စစ္ေတြလူထု စုေဝး

Root Agency