ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ မၾကာမီတင္သြင္းႏုိင္မည္

451 Views

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကို မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တင္သြင္းႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဆြန္စဇာလန္ႏုိင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕သုိ႔ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အပါအဝင္ ျပင္ပအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ပါတ္အၾကာ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရျခင္းျဖစ္သည္။

more...

By Admin | Posted on March 6, 2017 | Also posted in North Rakhine, Politics | | Tagged , , , | Comments Off on ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ မၾကာမီတင္သြင္းႏုိင္မည္

Root Agency