ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းကုိ ေရြ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္သူ ျမန္မာ ၂၀၀ ခန္႔ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိ

1833 Views

ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာၾကသည့္ ျမန္မာ ၂၀၀ ခန္႔မွာ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္မည့္အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမ်ားျပားခဲ့သည့္ ထုိေဒသတြင္ လာေရာက္ ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိမည္ဟု သတင္းမ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ယခုလုိ ဆုိးရြားသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

more...

By Admin | Posted on March 1, 2018 | Also posted in News, North Rakhine | | Tagged , , | Comments Off on ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းကုိ ေရြ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္သူ ျမန္မာ ၂၀၀ ခန္႔ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိ

အလုပ္ရွားပါးမႈကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ေမာင္ေတာေဒသသည္ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာ

284 Views

ရခုိင္ေဒသတြင္း ၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိ ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အလုပ္ရွားပါးမႈ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ေမာင္ေတာေဒသသည္ ပစ္မွတ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။

ေမာင္ေတာေဒသ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ အျခား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အတြက္ ထုိေဒသရွိ အလုပ္သမား အရင္းအျမစ္မွာ လုံေလာက္မႈ မရွိသျဖင့္လည္း ယခုလုိ ရခုိင္ေဒသတြင္းရွိ ေရြ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ေမာင္ေတာကုိ ေရြးခ်ယ္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

more...

By Admin | Posted on December 10, 2017 | Also posted in Business, News, North Rakhine | | Tagged , , | Comments Off on အလုပ္ရွားပါးမႈကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ေမာင္ေတာေဒသသည္ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာ

Root Agency